GOFIN na Firmy.cz

Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky společnosti GOFIN s.r.o.

 • Užívání služeb společnosti GOFIN s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Společnost GOFIN, s.r.o., IČ: 260 74 851, se sídlem Vojenova 322, Václavské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12419 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, internetové stránky včetně aplikací umístěných na webových stránkách www.gofin.cz jako jsou interaktivní hypoteční dotazníky, hypoteční kalkulátor a další aplikace vytvořené pro potřeby webu (dále jen „Služba“).
 • Základní definice pojmů:
  • Majitel webu – GOFIN s.r.o.
  • Provozovatel webu – GOFIN s.r.o.
  • Žadatel poptávající službu - Klient
  • Žadatel nabízející službu - Makléř
  • Klient + Makléř - Uživatel
 • 1.2 Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty na vybrané makléře za účelem navázání spolupráce pro všechny Uživatele portálu neomezeně.
 • 1.3 Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího Klienta ve formě vyplněného dotazníku předem vybranému makléři či skupině Makléřů dle lokality, kterou si poptávající Klient vybere v interaktivní mapě nebo v seznamu Makléřů umístěném na webových stránkách www.gofin.cz. Klient tímto poptává možnosti získání Služby.
 • 1.4 Stejně tak je možné poptávat služby prostřednictvím odesílání výsledků různých porovnávačů (dále „Kalkulátor“) Poskytovatele, ve kterém poptávající Klient vyplní patřičné údaje. Tyto poptávky jsou přerozdělovány Provozovatelem webu pouze registrovaným Makléřům.
 • 1.5 Nabídkou se rozumí nabídka, kterou odesílá Makléř – specialista poptávajícímu Klientovi s cílem nabídnout mu nejlepší možnou variantu řešení poptávané Služby.
 • 1.6 Vztah Poskytovatele s Klienty shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby všemi Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

II. Definice

 • 2.1 Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost GOFIN s.r.o., IČ: 260 74 851, se sídlem Vojenova 322, Václavské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12419.
 • 2.2 Uživatel. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami užívá Služby Poskytovatele.
 • 2.3 Propojené osoby. Propojenou osobou je každá osoba nebo společnost, která je propojená s Poskytovatelem nebo Majitelem.
 • 2.4 Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Majitele nebo Uživatele.
 • 2.5 Služby. Službou se rozumí poskytované služby, produkty, internetové stránky včetně aplikací umístěných na webových stránkách www.gofin.cz, jako jsou interaktivní dotazníky nebo kalkulátory a další webové aplikace (dále jen „Služba“).
 • 2.6 Užívání Služby. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na webových stránkách www.gofin.cz.
 • 2.7 Obsah Služby. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích osob.
  • 2.7.1 Obsah Poskytovatele. Obsah Poskytovatele je tvořen zejména materiály, informacemi a díly (včetně děl autorských), které poskytuje Poskytovatel jako součást Služby.
  • 2.7.2 Obsah Třetích osob. Obsah Třetích osob je tvořen zejména materiály, informacemi a díly (včetně děl autorských), které poskytují Třetí osoby v rámci Služby.

III. Pravidla poskytování služby

 • 3.1 Uživatel je zodpovědný za veškeré texty, obrázky a další obsah, který vkládá prostřednictvím Služeb webových stránek www.gofin.cz. Uživatel souhlasí, že v rámci užívání Služeb nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. zejména pak: nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů; nebude vkládat prostřednictvím Služeb reklamní a jiné propagační texty, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery stejného nebo podobného obsahu ani odkazy na hlasování na jiných serverech. Dále Uživatel souhlasí, že nebude prostřednictvím Služeb vkládat žádné linky, adresy, obrázky nebo jakýkoliv obsah, který se bezprostředně netýká Služby, pro kterou je web určen.
 • 3.2 Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon, šíří nesnášenlivost či podněcuje ke zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání Služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno.

IV. Práva a povinnosti

 • 4.1 Vztah mezi Poskytovatelem a Makléřem vzniká ihned po registraci Makléře na webovém rozhraní pro registraci. Vztah mezi Poskytovatelem a Makléřem končí na základě zaslané žádosti o ukončení registrace z registrované e-mailové adresy Makléře na gofin@gofin.cz. Poskytovatel nejpozději do 24 hodin od doručení odstraní veškerá viditelná data Makléře z webu. Na uzavření vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem není žádný právní nárok. Poskytovatel může registraci Uživatele ukončit kdykoliv i bez udání důvodu a bez informování Uživatele.
 • 4.2 Uživatel prohlašuje, že je oprávněný k právním úkonům, dokonale se seznámil s podmínkami a principy tohoto webu a vyslovuje stímto svůj bezvýhradný souhlas.
 • 4.3 Uživatel prohlašuje, že bude web využívat pouze k určeným účelům a v případě, že svým jednání způsobí Provozovateli webu prokazatelnou a soudně vymahatelnou škodu zavazuje se ji neprodleně na výzvu Provozovatele uhradit.
 • 4.4 Uživatel vystupuje vždy pouze sám za sebe a nesmí používat logo společnosti Provozovatele a nebo Majitele webu, stejně tak není oprávněn jednat jeho jménem.
 • 4.5 Uživatel se zavazuje dodržovat .

V. Ochrana osobních údajů

 • 5.1 Poskytovatel bez souhlasu Uživatele nikdy osobní data, které uživatel vyplnil na portálu www.gofin.cz při užívání jakékoliv Služby, dále neposkytuje třetí osobě.
 • 5.2 V případě vyplnění citlivých dat při využívání některé Služby na portálu www.gofin.cz, Poskytovatel tato data neukládá do databází, ale přenáší je pouze vybraným makléřům. Výjimku tvoří referenční formuláře, jejichž výsledky se zobrazují na portálu www.gofin.cz v profilech jednotlivých makléřů. Referenční formulář však Klient vyplňuje pouze s plným vědomím, že se jeho hodnocení na profilu Makléře objeví.
 • 5.3 Úplné znění pravidel pro ochranu osobních údajů najdete na speciální stránce věnované GDPR.

VI. Sazebník

 • 6.1 Cena Služby se řídí dle platného sazebníku. Makléř je o každé změně Sazebníku informován na jím uvedenou e-mailovou adresu. Pro Klienta je poskytování Služby zdarma.

VII. Závěrečná ustanovení

 • 7.1 Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá pouze elektronickou formou - e-mailem (v případě Poskytovatele doručením na e-mailovou adresu gofin@gofin.cz a v případě Uživatele na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem vyplněním určité Služby na portálu www.gofin.cz).
 • 7.2 Poskytovatel může uživateli poskytovat sdělení také prostřednictvím informací zobrazených na webovém portálu www.gofin.cz
 • 7.3 Uživatel může Poskytovatele kontaktovat telefonicky prostřednictvím telefonických kontaktů uvedených na portále www.gofin.cz.
 • 7.4 Pro důležitá ověření a sdělení může Poskytovatel kontaktovat Uživatele rovněž prostřednictvím telefonické komunikace. Poskytovatel k takovému účelu využije telefonní kontakt zanechaný Uživatelem při vyplňování sdělení konkrétní Služby na portálu www.gofin.cz.
 • 7.5 Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. února 2015.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace