GOFIN na Firmy.cz

GDPR

Ochrana osobních údajů společnosti GOFIN s.r.o.

I. Základní ustanovení

 • 1.1 Správce osobních údajů. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je GOFIN, s.r.o., IČ: 260 74 851, se sídlem Vojenova 322, Václavské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12419 (dále jen: „Správce“).
 • 1.2 Kontaktní údaje správce
  • Adresa: Vojenova 322, 397 01 Písek
  • E-mail: gofin@gofin.cz
  • Telefon: +420 604 262 905
 • 1.3 Definice osobních údajů. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 1.4 Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • 2.1 Zpracování osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší poptávky prostřednictvím hypotečního formuláře či hypoteční kalkulačky, nebo při vkládání reference (hodnocení) na služby makléře.
 • 2.2 Zpracování identifikačních a kontaktních údajů. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či vztahu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • 3.1 Zákonné důvody zpracování osobních údajů.
  • Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.
 • 3.2 Účel zpracování osobních údajů
  • Vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. V poptávce či hodnotícím formuláři jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno a adresa, kontakt atd.), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění vztahu, bez poskytnutí osobních údajů není možné vztah uzavřít, či ji ze strany Správce plnit.
  • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 3.3 Automatické individuální rozhodování. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchování osobních údajů

 • 4.1 Správce uchovává osobní údaje
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • 4.2 Vymazání osobních údajů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 • 5.1 Příjemci osobních údajů
  • jsou osoby (makléři) podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
  • jsou osoby zajišťující služby provozování webových stránek (hostingové služby - WEDOS) a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek;
  • jsou osoby zajišťující marketingové služby.
 • 5.2 Předání osobních údajů do třetí země Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (MailChimp) a analytických služeb (Google Analytics).

VI. Vaše práva

 • 6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte právo
  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
  • na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
  • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v odst. 1.2 těchto podmínek.
 • 6.2 Možnost podat stížnost. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • 7.1 Zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 7.2 Zabezpečení datových úložišť. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (hesla, antivirové programy, šifrování dat v databázi).
 • 7.3 Přístup k osobním údajům. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • 8.1 Seznámení s podmínkami ochrany osobních údajů. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře či zadáním hodnocení v hodnotícím formuláři potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 8.2 Souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 8.3 Změna podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 • 8.4 Účinnost podmínek. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. května 2018.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace